Skip to content

FAQs PhD School

Quines activitats tinc finançades?

KIC InnoEnergy finança als estudiants de doctorat matriculats en alguna de les universitats del consorci activitats de valor afegit (KAVA activities) que siguin un complement educatiu als programes de doctorat que estan cursant. Concretament:

 1. I&BE Modules: Activitats formatives que millorin les competències d'innovació, emprenedoria i creació de negoci dels estudiants de doctorat. L'objectiu d'aquests mòduls és que l'estudiant pugui concebre la seva recerca sota un model orientat a negoci i pugui establir contactes amb entitats i organitzacions que hi puguin estar interessades. Consta de dos mòduls (el candidat pot escollir lliurement les activitats incloses en aquest apartat, però en qualsevol cas aquestes han de ser aprovades pel director de la línia de recerca de KIC en la què es troba):
  • I&BE I (de 3 a 8 ECTS): fonaments teòrics i metodològics en el camps de l'I&BE. És obligatori participar com a mínim una vegada a l'Introductory Crash Course on Entrepreneurship (ESADE, Barcelona, 3ECTS).
  • I&BE II (de 5 a 12 ECTS): aprofundiment en les àrees més rellevants de l'I&BE. És obligatori participar com a mínim una vegada en un dels 6 cursos oferts pel consorci.
 2. Economics Module: Curs introductori i curs avançat sobre el coneixement del mercats de l'energia. Estructura i requeriments especials. És obligatori participar com a mínim en un curs de 3 ECTS.
 3. Technology Module: Formació tècnica per l'excel·lència. Tendències internacionals en el sector tecnològic de l'energia. És obligatori participar com a mínim en un curs de 3 ECTS.
 4. Qualifyng Module: Formació en competències clau (cursos específics i learning modules oferts pel consorci). És obligatori participar com a mínim en un curs de 3 ECTS.
  • Inclou la participació a la KIC InnoEnergy Scientist Conference. L'estudiant haurà de participar-hi un cop a l'inici del programa i un al final.
 5. International Mobility: L'estudiant està obligat a fer com a mínim 4 mesos d'estada doctoral fora de la universitat d'origen.

  Quins conceptes em finança KIC i quina documentació em cal aportar a la UPC?

  En tots els casos, l'estudiant haurà de fer arribar l'Individual KAVA Plan signat pel seu tutor i el coordinador de la línia de recerca a l'adreça info.kic@upc.edu prèvia la realització de qualsevol activitat.

  Mòduls de formació

  Activitats d'una setmana de durada (inclou Economics Module)

  • L'estudiant disposarà d'un pressupost màxim de 2.100€/candidat, en base als conceptes:
   • Matrícula: 1.200 €
   • Despeses de viatge, allotjament i subsistència: 900 €

  Activitats de 2 a 4 setmanes de durada

  • L'estudiant disposarà d'un pressupost màxim de 5.000€/candidat, en base als conceptes:
   • Matrícula: 2.900 €
   • Despeses de viatge, allotjament i subsistència: 2.100 €

  Activitats de 3 a 5 dies de durada

  • L'estudiant disposarà d'un pressupost màxim de 1.500€/candidat, en base als conceptes:
   • Matrícula: 600 €
   • Despeses de viatge, allotjament i subsistència: 900 €

  Altres activitats no ofertes per KIC InnoEnergy

  • L'estudiant disposarà d'un pressupost màxim de 1.200€ per tot el temps en què estigui vinculat a la KIC InnoEnergy PhD School, sempre i quan presenti l'acceptació de la formació per part del seu PhD School Officer i pels conceptes de matrícula, viatge, allotjament i subsistència.

   Mobilitat internacional

   • L'estudiant disposarà d'un pressupost màxim de 15.000€/candidat, en base als conceptes:
    • Ajut a la mobilitat: fins a 1.500 €/mensuals (la UPC determinarà per cada curs acadèmic la quantitat mensual a la què podran accedir tots els estudiants d'aquell curs)
   • Documentació a aportar prèvia a la mobilitat:
     • Omplir el formulari adjunt amb les dades
      • Carta d'acceptació de l'estada signada per un responsable de la universitat o entitat d'acollida amb indicacions de les dates d'inici i final en què serà realitzada
       • Enviar-ho tot a info.kic@upc.edu.
         • Les activitats de durades diferents seran calculades en proporció.
         • Per a totes les activitats, l'estudiant haurà d'aportar els comprovants dels desplaçaments i l'allotjament, consistent en factura de vols i hotels, targetes d'embarcament, tiquets de tren i taxis o altres similars. La no recepció d'aquesta documentació no donarà dret a percebre l'import de les despeses realitzades.
         • En el cas de la mobilitat internacional, el primer i últim desplaçament hauran de ser realitzats en una data prèvia i una posterior al període d'acceptació de l'estada. En cas contrari s'abonarà només la part proporcional.

         En quant temps percebré l'ajut?

         El finançament de les despeses realitzades pels estudiants estan supeditades a la recepció a la UPC dels diners corresponents a l'any en curs per part del coordinador KIC InnoEnergy SL. KIC InnoEnergy avança un 15% de les activitats durant el primer trimestre de l'any. Amb aquests diners s'aniran cobrint les despeses realitzades a mesura que vagin entrant a la Unitat de Desenvolupament KIC de la UPC. La resta de despeses seran recuperades un cop KIC InnoEnergy hagi fet efectiu el pagament del 85% restant a la universitat, prèvia justificació econòmica de l'any en curs i acceptació per part de KIC InnoEnergy SL i l'EIT de les despeses reportades. Aquest procés pot trigar uns quants mesos.

         Amb qui puc contactar si tinc dubtes sobre la KIC InnoEnergy PhD School?

         Si tens qualsevol dubte pots contactar amb: info.kic@upc.edu.
         A més a més, cada àmbit temàtic de KIC disposa d'un coordinador local de la PhD School que et podrà facilitar tota la informació necessària sobre continguts i activitats ofertades per l'any acadèmic, així com del procés d'admissió i altres qüestions sobre el programa. A continuació trobaràs la llista de contactes per cada àmbit temàtic:

         Taula resgistres
         PhD School Officer Contacte Qui reporta a aquest CC?
         Benelux Jeroen Büscher jeroen.buscher@kic-innoenergy.com KUL, TU/e, UCL
         França Isabelle Schuster isabelle.schuster@kic-innoenergy.com CEA, Ecole Polytechnique, Ecole des Mines de Nantes, G-INP, GEM, INSA
         Alemanya Isabelle Schuster (ad interim) isabelle.schuster@kic-innoenergy.com Fraunhofer-Gesellschaft, KIT
         Ibèria Carlos Augusto Santos Silva carlosaugusto.santossilva@kic-innoenergy.com IREC, IST, ESADE, UPC
         Polònia Elzbieta Fornalik elaf@agh.edu.pl AGH
         Suècia Lars Ericsson (ad interim) lars.ericsson@kic-innoenergy.com KTH, UU